Concurs de disseny del nou logotip

El darrer 15 d’octubre es va realitzar l’Assemblea General Extraordinària de l’AMPA i es va aprovar per unanimitat canviar la denominació d’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) per AFA (Associació de Famílies d’Alumnes).

Per aquest motiu, obrim concurs des de l’11 de novembre fins l’1 de desembre del 2019 per triar el nou logotip de l’Associació.

Bases reguladores del concurs de disseny del nou logotip de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Ribatallada

L’AMPA de l’Escola Ribatallada és l’associació de famílies de l’escola sense afany de lucre, reconeguda legalment i amb unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per llei.

La finalitat principal de l’AMPA és participar activament en les activitats del centre, contribuir en la millora de la qualitat del sistema educatiu i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.

El concepte de família ha anat evolucionant amb el temps i darrere d’aquesta evolució hi ha un canvi en la societat. Les escoles, espais de convivència social, també han canviat i amb elles les famílies que hi coexisteixen.

En aquest context de pluralitat i d’inclusió, trets característics de l’Escola i de la seva associació de famílies d’alumnes, resulta necessari reconsiderar el nom de l’associació amb l’objectiu de representar totes les tipologies de famílies existents.

Atès l’exposat anteriorment, l’associació de famílies de l’escola, en l’Assemblea Extraordinària del passat 15 d’octubre del 2019, ha decidit definitivament canviar el nom de l’entitat, actualment AMPA, pel d’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes).

Atès aquest canvi de denominació de l’associació ha sorgit la necessitat de fer un canvi en el logotip que representa l’associació.

Per a la creació del nou disseny del logotip que representi l’associació, s’ha cregut convenient obrir un procés de participació mitjançant concurs amb l’objectiu d’escollir aquell que millor representi l’entitat.

Així doncs s’ha decidit redactar les bases generals que han de regir el concurs del nou disseny del logotip de l’associació, i que consten a continuació.

Bases generals

Base 1

Objecte de la convocatòria

Disseny del nou logotip destinat a ser la imatge representativa de l’Associació de Famílies d’Alumnes (en endavant AFA) en tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través de la web, enviament de correus electrònics i d’altres documents i elements físics.

Base 2

Participants

 • 2.1.  Podrà participar al concurs qualsevol persona alumna o famíliar de l’Escola Ribatallada (en endavant, l’Escola).
 • 2.2.  Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup (p.e. en família).
 • 2.3.  Cada participant només podrà aportar una proposta.

Base 3

Requisits i condicions tècniques

3.1. El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de l’escola:

– participativa

– pluralista i inclusiva

– arrelada a la realitat personal – coeducativa

3.2. Els dissenys hauran de ser originals. Els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.

 • 3.3.  Es demana per una millor traçabilitat i adaptació que es realitzi el disseny amb versió monocroma (negra preferiblement).
 • 3.4.  La tècnica serà lliure. Tanmateix, els participants hauran de tenir en compte que el disseny presentat i que resulti guanyador del concurs serà després reproduït en diferents formats i materials.
 • 3.6.  Els dissenys podran ser presentats en format paper o en format digital, sent preferible el format vectorial escalable per aquests últims (.ai, .svg, .pdf, .eps). En cas que el disseny sigui digital en format de resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), la mida mínima del disseny serà de 2.000×2.000 píxels (recomanable la major resolució possible).
 • 3.7.  Preferiblement, el disseny pot anar acompanyat de la tipografia detallada (font, mida, color).
 • 3.8.  Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes o ofensives contra persones i institucions, o que no representin l’AFA.
 • 3.9.  Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana que les persones participants se’n guardin una còpia abans del lliurament de l’original.

Base 4

Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció

 • 4.1.  La propietat del logotip guanyador serà cedida a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Ribatallada, entitat organitzadora del concurs. L’AFA es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora.
 • 4.2.  L’AFA es reserva el dret de:
 • – reproducció mitjançant els formats a través dels mitjans que consideri oportuns, 
 • – el dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, 
 • – el d’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i,
 • – també podrà fer ús per separat dels elements del logotip.

Base 5

Presentació

 • 5.1.  El termini de presentació serà del 10 de novembre a les 00:00 fins les 23:59 de l’1 de desembre del 2019.
 • 5.2.  Les propostes podran ser enviades o presentades:
  a) Presencialment a la Secretaria de l’AFA (persona de contacte: Rosamaria)
  b) Electrònicament a l’adreça de correu de la Secretaria de l’AFA (afa@ribatallada.org).
  En l’assumpte del correu electrònic caldrà especificar “Concurs logotip AFA” perquè sigui fàcilment identificable.

Base 6

Jurat seleccionador i votació de les propostes

 • 6.1.  Els membres del jurat seran les persones designades i no participants en el concurs a la Junta del mes de novembre del 2019 que tindrà lloc concretament a la biblioteca de l’Escola el dia 26 de novembre de 2019 en horari de 21:30 a 23:30.
 • 6.2.  Cap participant podrà tenir dret a vot en la votació de les propostes/dissenys, però sí que podrà estar present en la votació, sense poder coaccionar a cap membre del jurat. En cas de coacció, el disseny quedarà automàticament exclòs de la votació dels dissenys.
 • 6.3.  El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre basant-se en allò establert en l’apartat 3 de les presents bases reguladores.
 • Es valoraran també aspectes com l’originalitat, la creativitat, la relació amb els valors de l’escola i la pròpia AFA, etc.
 • 6.4.  L’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En cas de no arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent el guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots.
 • 6.5.  El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 3 del present document.

Base 7

Exclusions

 • 7.1.  Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:
  • –  Siguin lliurats fora de termini.
  • –  No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.
  • –  Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
  • –  Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.
 • 7.2.  Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la
  decisió del jurat.

Base 8

Resolució

Es comunicarà, per correu electrònic a totes les famílies de l’escola, el logotip guanyador així com la persona/es creadora del mateix.

Així mateix, el resultat es publicarà a la pàgina web de l’AFA (www.ribatallada.org), a les xarxes socials que s’utilitzen (Facebook i Instagram) i en els altres suports que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs.

El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada, i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

Base 9

Premi

Aquest concurs no dona dret a premi.

Base 10

Acceptació de les bases

La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la fallada del jurat.

Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.

AFA de l’Escola Ribatallada